Huishoudelijk reglement/Algemene voorwaarden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gymnastiekvereniging De Stânfries IJlst

 

INHOUDSOPGAVE

 

Artikel 1. Doel

Artikel 2. Leden

Artikel 3. Verkrijging van het lidmaatschap

Artikel 4. Rechten van de leden

Artikel 5. Contributies

Artikel 6. Kleding

Artikel 7. Bestuur

Artikel 8. Benoeming en benoembaarheid

Artikel 9. Bestuursvergaderingen

Artikel 10. Dagelijks bestuur

Artikel 11. Voorzitter

Artikel 12. Secretaris

Artikel 13. Penningmeester

Artikel 14. Kascommissie

Artikel 15. Technische leiding

Artikel 16. Algemene vergaderingen

Artikel 17. Besluitvorming

Artikel 18. Opleggen van straffen

Artikel 19. Verenigingsorgaan

Artikel 20. Afdelingen.............................................................................................................................. 7

Artikel 21. Wijziging van het huishoudelijk reglement............................................................................. 7

 

Artikel 1. Doel

 

GV de Stânfries tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door:

 

 1. het verzorgen van lessen in gymnastiek, turnen, bewegen op muziek, trampolinespringen en dergelijke, alsmede in alle sport- en/of recreatieve activiteiten, die door de KNGU en door de vereniging worden bevorderd;
 2. het organiseren van wedstrijden, uitvoeringen, demonstraties en dergelijke op het gebied van de in sub a. genoemde activiteiten;
 3. het bevorderen van de deelname aan door of namens de KNGU georganiseerde wedstrijden, uitvoeringen, demonstraties, proeven, instuiven, trainingen, kampen en dergelijke op het gebied van de in sub a. genoemde activiteiten;
 4. het stimuleren van de deelname door de technische leiding aan door of namens de KNGU georganiseerde opleidingen, instructieve bijeenkomsten en dergelijke op het gebied van de in sub a. genoemde activiteiten;
 5. alle andere ten dienste staande middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

 

Artikel 2. Leden

 

 1. Ten behoeve van de indeling in lessen, trainingen en/of activiteiten en het daarbij te hanteren onderscheid in contributies en inschrijfgelden worden de club- en jeugdclubleden onderverdeeld in categorieën.

 

 

Artikel 3. Verkrijging van het lidmaatschap

 

 1. De aanmelding als lid dient te geschieden door invulling en ondertekening van een daartoe door het bestuur vastgesteld formulier (het aanmeldingsformulier) dat samen met een informatieblad aan het kandidaat-lid wordt verstrekt. Dit geschiedt geheel via het aanmeldingsformulier op de website: www.destanfries.nl

 

 1. Het informatieblad vermeldt in elk geval:
 2. de indeling van de clubleden in de onderscheiden activiteiten;
 3. de indeling van de jeugdclubleden in leeftijds- (en activiteiten-) groepen;
 4. de voor de onderscheiden groepen bestaande oefen- en wedstrijdmogelijkheden alsmede mogelijke overige activiteiten;
 5. de rechten en verplichtingen van de leden;
 6. de voor de verschillende categorieën van leden geldende verenigings- en bondscontributies;
 7. het bij toetreding verschuldigde inschrijfgeld.

 

 1. Op het aanmeldingsformulier dienen de volgende gegevens door het kandidaat-lid (of door de wettelijke vertegenwoordiger) te worden verstrekt en door ondertekening te worden bekrachtigd:
 2. de door de vereniging verlangde persoonsgegevens, nodig voor de verenigings- en bondsregistratie;
 3. aan welke les(sen) het kandidaat-lid wenst deel te nemen;
 4. betalingsmethode (altijd via automatische incasso);
 5. dat het lid overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement zal handelen en zich daaraan zal onderwerpen.

 

 1. Bij toelating geeft de ledenadministratie daarvan via een e-mail bericht aan het kandidaat-lid of diens wettelijke vertegenwoordiger, onder opgave van het verschuldigde inschrijfgeld en de eerste contributietermijn.

 

 1. Bij niet-toelating geeft de ledenadministratie daarvan via een e-mail bericht aan het kandidaat-lid of diens wettelijke vertegenwoordiger onder opgave van redenen.

 

 

Artikel 4. Rechten van de leden

 

Elk lid heeft, op basis van zijn geaccepteerde opgave en indeling en met in acht name van de regels, als gesteld in de wet, de statuten, het huishoudelijk reglement, de besluiten van de algemene vergadering en van het bestuur van de vereniging alsmede de statuten en het huishoudelijk reglement van de KNGU, de volgende rechten:

 1. deelname aan de oefeningen, trainingen, lessen en overige activiteiten van de vereniging;
 2. deelname aan de beraadslagingen en besluitvormingen van de vereniging tijdens de jaarvergadering;
 3. het doen van voorstellen op de algemene vergadering;
 4. het aanmelden respectievelijk verkiesbaar stellen voor een functie in de organen van de vereniging;
 5. het stellen van kandidaten voor de organen van de vereniging en van de KNGU;
 6. deelname aan opleidingen, activiteiten, trainingen en wedstrijden georganiseerd door of namens de KNGU;
 7. het aanmelden respectievelijk verkiesbaar stellen voor een functie binnen de KNGU;
 8. het verlangen van uitkeringen op basis van de door de vereniging en/of de KNGU afgesloten collectieve verzekeringen;
 9. het aantekenen van beroep tegen maatregelen en/of besluiten, die niet volgens de daartoe gestelde regels of normen tot stand zijn gekomen, bij het bestuur en de algemene vergadering van de vereniging en de beroepsinstantie van de KNGU.

 

 

Artikel 5. Contributies

 

De algemene vergadering stelt jaarlijks de contributies en het inschrijfgeld vast voor de onderscheiden categorieën van leden, als vastgelegd in artikel 2. van dit reglement.

Naast de hoogte van de onderscheiden contributies stelt de algemene vergadering tevens de wijze van inning van de verenigingscontributies en de bondscontributies vast.

De minimum bijdrage voor donateurs wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur.

 

 

Artikel 6. Kleding

 

De algemene vergadering stelt, op voorstel van het bestuur de kleding vast voor deelname aan wedstrijden, demonstraties en overige naar buiten tredende activiteiten van de vereniging.

Daarnaast kan de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, regels vaststellen met betrekking tot de kleding voor de trainingen. Het bestuur bepaalt, na overleg met de technische leiding, welk kleding bij bepaalde gebeurtenissen moet worden gedragen.

 

 

Artikel 7. Bestuur

 

Het bestuur kent de volgende functies:

 1. voorzitter;
 2. secretaris;
 3. penningmeester;
 4. ledenadministratie;
 5. algemeen bestuurslid;
 6. website beheerder

 

Artikel 8. Benoeming en benoembaarheid

 

 1. Het bestuur kan voor elk te benoemen bestuurslid een kandidaat stellen.
  Voorts heeft elke stemgerechtigde in de algemene vergadering het recht kandidaten te stellen. Deze kandidaatstelling dient, met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, schriftelijk aan het bestuur te geschieden. De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van verklaring van de kandidaat, dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden. 
  Het bestuur kan besluiten een kandidaatstelling te aanvaarden waarbij de termijn van ten minste veertien dagen niet is aangehouden indien:
 2. een kandidaat zich binnen deze periode terugtrekt;
 3. er binnen de gestelde termijn nog geen kandidaat is aangemeld.

 

         Reglementair aftredende bestuursleden worden geacht kandidaat te zijn tenzij zij ten minste vier weken vóór de algemene vergadering aan het bestuur mededelen, dat zij niet voor herbenoeming in aanmerking wensen te komen.

 

 1. Gekozen bestuursleden treden in functie op de dag volgend op die waarop de algemene vergadering is gehouden. Bij een tussentijdse benoeming treedt de benoemde in functie op de dag, volgend op die van zijn benoeming.

 

 1. Afgetreden bestuursleden worden geacht te zijn afgetreden aan het eind van de dag waarop de algemene vergadering is gehouden.

 

 

Artikel 9. Bestuursvergaderingen

 

 1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig achten.

 

 1. Het bestuur kan alleen rechtsgeldige besluiten nemen als meer dan de helft van de bestuursleden ter vergadering aanwezig is.

 

 1. Alle besluiten worden genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen. Blanco stemmen worden geacht ongeldig te zijn. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 

 1. Over alle voorstellen wordt afzonderlijk en mondeling gestemd tenzij één van de bestuursleden anders wenst.

 

 1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Dit geldt tevens voor de inhoud van het besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
  Indien onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 

 

Artikel 10. Dagelijks bestuur

 

Het bestuur kan uit haar midden een dagelijks bestuur aanwijzen waaraan het, onder haar verantwoordelijkheid, werkzaamheden kan overdragen.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

 

 

 

Artikel 11. Voorzitter

 

De voorzitter heeft de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van de vereniging.

Hij leidt de algemene vergadering en de bestuursvergaderingen. Hij vertegenwoordigt de vereniging bij officiële gelegenheden. Hij beslist in bestuursvergaderingen bij staking van de stemmen.

 

 

Artikel 12. Secretaris

 

De secretaris is verantwoordelijk voor:

 1. het houden van de notulen van de vergaderingen;
 2. het voeren van de algemene correspondentie;
 3. het in goed geordende staat houden van het archief;
 4. de verzorging van het algemene ledenregister (door de ledenadministratie);
 5. het jaarlijks op de algemene vergadering schriftelijk verslag uitbrengen van het afgelopen jaar;
 6. de verdere door het bestuur, na overleg met de secretaris, aan hem op te dragen werkzaamheden.

Hij wordt in zijn werk zo nodig bijgestaan door respectievelijk kan een deel van zijn taken overdragen aan derden, zoals notulist, 2e secretaris, redactie en ledenadministratie.

 

 

Artikel 13. Penningmeester

 

De penningmeester beheert de gelden en bezittingen van de vereniging.

Hij is verantwoordelijk voor:

 1. en verplicht tot het op verantwoorde en zo rendabel mogelijke wijze bewaren van de aan hem afgedragen en/of toevertrouwde gelden van de vereniging;
 2. het innen en het administreren van de contributies en de gelden van de donateurs;
 3. de controle van deze inkomsten aan de hand van de uit de ledenregisters af te leiden verplichtingen van de leden;
 4. het innen en administreren van de overige inkomsten;
 5. het beheer van de kas;
 6. het tijdig verrichten van alle betalingen, de controle daarop en het administreren daarvan;
 7. het opstellen en bijhouden van een lijst van alle bezittingen van de vereniging;
 8. het beheer en de administratie van de door de vereniging ingestelde reserve- of andere fondsen;
 9. het jaarlijks op de algemene vergadering verslag uitbrengen over de financiële positie van de vereniging, in het bijzonder over het afgelopen verenigingsjaar;
 10. het opstellen van een begroting voor het komende jaar die, na goedkeuring door het bestuur, wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.

Hij is zelfstandig – zonder medewerking van een ander bestuurslid – bevoegd te beschikken over

banksaldi.

 

Artikel 14. Kascommissie

 

De kascommissie is belast met de controle van en het toezicht op het geldelijk beheer van de penning­meester en brengt hiervan schriftelijk verslag uit aan het bestuur.

Dit wordt tijdens de algemene vergadering mondeling toegelicht tot het al of niet goedkeuren van het door de penningmeester gevoerde beleid en tot decharge van het bestuur.

Indien onregelmatigheden worden geconstateerd of vermoed wordt onmiddellijk verslag uitgebracht aan het bestuur. De commissie bestaat uit twee personen die ieder twee jaar zitten, het eerste jaar is samen met degene die voor het tweede jaar zit.

 

 

 

 

 

Artikel 15. Technische leiding

 

 1. De vereniging kan één of meer technische leiders in vaste dienst nemen tegen nader met deze technische leiders overeen te komen arbeidsvoorwaarden.

 

 1. Daarnaast kan de vereniging gebruik maken van diensten van zelfstandige technische leiders (volgens B-contract), als omschreven door de KNGU.

 

 

Artikel 16. Algemene vergaderingen

 

 1. Clubleden en ereleden hebben op de algemene vergadering het recht het woord te voeren.
  Daarnaast kan de voorzitter het woord verlenen aan jeugdclubleden, de wettelijke vertegenwoordiger van een jeugdclublid, donateurs en derden.

 

 1. De voorzitter kan, ter wille van de goede vergaderorde, de volgende maatregelen treffen:
 2. een maximum aantal spreekronden per onderwerp bepalen;
 3. de maximum spreektijd per spreker beperken;
 4. een spreker het woord ontnemen indien deze zich niet beperkt tot het ter bespreking staande onderwerp of zich niet aan de ingestelde spreektijd houdt;
 5. besluiten een ter vergadering ingediend voorstel te behandelen of aan te houden (zie lid 3.). De vergadering kan, indien de voorzitter tot aanhouden besluit en indien het voorstel betrekking heeft op in behandeling zijnde agendapunten, alsnog tot behandeling besluiten;
 6. stemming bij acclamatie voor een stemming over personen voorstellen. Indien één van de aanwezige stemgerechtigden hiertegen bezwaar maakt volgt alsnog een schriftelijke stemming.

 

 1. Voorstellen, die ten minste vier weken voor de algemene vergadering schriftelijk ter  kennis van het bestuur zijn gesteld, en door ten minste vijf stemgerechtigden worden ondersteund, worden op de agenda geplaatst.
  Daarnaast hebben stemgerechtigden het recht staande de vergadering voorstellen in te dienen, mits ondersteund door ten minste vijf stemgerechtigde leden.

 

 

Artikel 17. Besluitvorming

 

 1. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen tenzij in de statuten anders is bepaald.

 

 1. Indien voor enige stemming een stembureau noodzakelijk is, wordt dit, op voorstel van de voorzitter, door de vergadering benoemd. Het stembureau bestaat uit drie stemgerechtigde leden. Het stembureau beslist over de geldigheid van een stembil­jet.

 

 1. Bij een schriftelijke stemming zijn ongeldig de biljetten die:
 2. niet zijn ingevuld;
 3. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
 4. meer bevatten dan hetgeen strekt tot duidelijke aanwijzing van de persoon, personen of zaken die zijn bedoeld;
 5. ondertekend of op andere manier zijn gekenmerkt;
 6. namen bevatten van personen die niet verkiesbaar zijn;
 7. onleesbaar zijn.

 

 

 

 

 1. Stemming over zaken geschiedt bij hand opsteken. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Indien één van de stemgerechtigde leden de uitkomst van de stemming betwijfelt, wordt een stembureau benoemd en volgt mondelinge stemming op basis van de presentielijst.

 

 1. Stemming over personen geschiedt:
 2. bij acclamatie op voorstel van de voorzitter of één van de stemgerechtigden, mits hiertegen geen bezwaar door één van de stemgerechtigden wordt aangetekend;
 3. door middel van een schriftelijke stemming.

 

 1. Bij een stemming over personen wordt een kandidaat gekozen op basis van de volgende procedure. Benoemd wordt:
 2. degene die bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid (= meer dan 50% van het aantal uitgebrachte geldige stemmen) heeft behaald;
 3. indien a. geen uitsluitsel heeft gegeven, degene die bij een tweede vrije stem­ming de volstrekte meerderheid heeft behaald;

         Indien bij stemming b. geen van de kandidaten een volstrekte meerderheid heeft verworven, volgt een derde stemming tussen de twee kandidaten, die bij stemming b. het hoogste aantal stemmen hebben behaald;

         Indien bij de derde stemming de stemmen staken, beslist het lot, door het stembu­reau daartoe getrokken.

 

 

Artikel 18. Opleggen van straffen

 

Indien het bestuur termen aanwezig acht tot het opleggen van een straf wordt, alvorens de straf definitief op te leggen, de beschuldigde eenmalig in de gelegenheid gesteld zich mondeling in een bestuursvergadering te verweren. Deze vergadering vindt plaats op een datum en tijdstip door het bestuur te bepalen, echter niet later dan vier weken nadat de beschuldiging ter kennis van de beschuldigde is gebracht.

Ingeval van verhindering om dringende redenen van de beschuldigde kan het bestuur besluiten andermaal de gelegenheid tot verweer te bieden in een nieuwe vergadering, die binnen tien dagen na de eerste wordt belegd.

Het bestuur is gerechtigd uitspraak te doen, ongeacht de aanwezigheid van de beschuldigde.

Dit recht van verweer is niet van toepassing op hen, die zijn tekortgeschoten in hun contributieverplichtingen.

Ingeval van schorsing blijft het lid geschorst hangende het verweer en een volgens de statuten ingesteld beroep.

 

 

Artikel 19. Verenigingsorgaan

 

Bij besluit van de algemene vergadering kan een verenigingsorgaan worden ingesteld, dat op geregelde tijden onder de leden wordt verspreid.

Voor de redactie zal, indien nodig, door het bestuur een redacteur worden benoemd.

In het bedrag van de jaarcontributie kan een financiële bijdrage worden opgenomen ter bestrijding van de kosten van het vervaardigen en het verspreiden van het verenigingsorgaan.

 

 

Artikel 20. Afdelingen

 

De algemene vergadering stelt, op voorstel van het bestuur en technische leiding, de indeling in afdelingen en de onderscheiden categorieën van leden vast.

Indien de algemene vergadering besluit tot het oprichten van bijzondere afdelingen voor sporten anders dan omschreven in artikel 1. van dit reglement, dan zullen daarvoor afzonderlijke reglementen worden vastgesteld.

 

Artikel 21. Wijziging van het huishoudelijk reglement

 

Dit reglement kan alleen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte geldige stemmen.

Een voorstel tot wijziging van dit reglement moet ten minste drie weken voor de datum van de algemene vergadering op de gebruikelijke wijze aan de leden zijn bekendgemaakt.

Dit reglement en/of wijzigingen treden in werking met ingang van de dag, volgend op die waarin de algemene vergadering het besluit daartoe heeft genomen.

 

Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van 8 mei 2017

Het bestuur:

 

Koos Nederhoed, voorzitter 

Ingrid Haanstra, secretaris 

 

Mirjam Engelaar, penningmeester